Azerbaijan Energy

See also: Azerbaijan Electricity

Energy Consumption in Azerbaijan

Azerbaijan consumed 594,082,525,000 BTU (0.59 quadrillion BTU) of energy in 2017. This represents 0.10% of global energy consumption. Azerbaijan produced 2,347,525,874,000 BTU (2.35 quadrillion BTU) of energy, covering 395% of its annual energy consumption needs.

 

Non Renewable (Fossil Fuels)
Energy Consumption
98%
580,526,324,000 BTU
Oil : 197,835,000,000 BTU (33%)
Renewable and Nuclear
Energy Consumption
2%
17,782,464,000 BTU

 

See also

Sources